Steun ons

Niet van toepassing

Het aantal kinderen dat hulp vraagt van Leergeld neemt jaarlijks toe. Ook hier in Wassenaar blijven de aanvragen voor de kinderen toenemen. Om dit in de komende jaren te kunnen blijven financieren is meer geld nodig. We krijgen geld via de gemeente uit het “potje” van de Kleinsma gelden. Daarnaast ontvangen we donaties van verschillende Fondsen uit o.a. Den Haag en Wassenaar en krijgen we giften en opbrengsten van diverse lokale georganiseerde acties bij sportverenigingen en service clubs.

Doneer direct

Wilt u direct doneren? Maak dan uw donatie over op rekeningnummer NL58 RABO 0307 5981 36 t.n.v. Stichting Leergeld Wassenaar. of vul het machtigingsformulier in.

Sponsoring

Voor informatie over sponsoring kunt u terecht bij:

Kees van Iwaarden, secretaris Stichting Leergeld Wassenaar

Adres: van Heeckerenstraat 2, 2242 GX Wassenaar
E-mail: info@leergeldwassenaar.nl

Giften en donaties

Waarom doneren aan Stichting Leergeld?

Armoede komt in vele gradaties voor. Door het niet hebben van betaald werk, ten gevolge van een echtscheiding of faillissement. Armoede drukt soms ook generaties lang op de schouders van mensen. Dan groeien kinderen op in een omgeving met argwaan tegen autoriteiten, hulpverlenende instanties en ten opzichte van de samenleving als geheel.
Ook hier in Wassenaar zet men zich in, om door “meedoen” het kinderen mogelijk te maken hun potentieel te helpen ontwikkelen zodat zij nu en straks ook meetellen.

Gevolgen van armoede voor de samenleving

Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met een laag inkomen zo’n 400.000 kinderen. Anders gezegd leeft één op de negen kinderen in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal- maatschappelijk leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Kinderen die opgroeien in deze situaties hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans op later zelf opnieuw in een armoede situatie terecht te komen, of zelfs in de criminaliteit.

U kunt ons helpen, steun ons daarom met een bijdrage

Bedrijven, fondsen, particulieren en instellingen maken het Leergeld ieder jaar met hun bijdrage mogelijk om het werk voor de kinderen te kunnen doen. Dat zijn grote en kleine bedragen. Wij zijn onze gevers daar zeer dankbaar voor! Zonder uw steun is het onmogelijk. De Belastingdienst heeft een aantal faciliteiten in het leven geroepen voor giften. Hieronder volgt een toelichting.

ANBI

Giften aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn fiscaal aftrekbaar. Stichting Leergeld Wassenaar heeft een ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn in de Inkomstenbelasting. We onderscheiden twee soorten giften namelijk gewone giften en periodieke giften.

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel en plafond. Deze giften moeten wel in een overeenkomst zijn vastgelegd en minimaal voor vijf jaar zijn toegezegd, per jaar even hoog zijn en eindigen bij overlijden.


Gewone giften zijn ook aftrekbaar maar daar geldt een drempel voor. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Zie voor de meest actuele regelgeving rondom giften en ANBI de site van de belastingdienst.

Legaten

ANBI’s zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Stichting Leergeld Wassenaar is dus geen belasting verschuldigd over ontvangen schenkingen en legaten. Door het opnemen van een legaat in uw testament kunt u dus zorgen dat een bedrag zonder heffing van erfbelasting bij ons terecht komt.

Alle giften en legaten zijn natuurlijk van harte welkom op bankrekening NL58 RABO 0307 5981 36 t.n.v. Stichting Leergeld Wassenaar.